e-Arşiv Raporları, artık günlük oluyor!

e-Arşiv ve e-SMM Raporlarının GİB’e Aktarımı (30.10.2018)

Aylık olarak oluşturulup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar iletilen e-Arşiv Raporları, artık günlük oluyor!

Bilindiği üzere; ay içerisinde düzenlenen e-Arşiv Faturalar ve e-Serbest Meslek Makbuzları takip edilen ayın 15’inci günü 24:00’a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na Özel Entegratör tarafından otomatik olarak raporlanıyor. Başkanlık tarafından 30.10.2018 tarihinde yayımlanan duyuru ile, raporlama işlemleri 1.1.2019 tarihi itibari ile artık günlük olarak yapılacaktır.

Yapılan bu değişiklik ile;

  • Aralık ayına ait e-Arşiv Faturaları ve e-Serbest Meslek Makbuzları en geç 02.01.2019 günü 24:00’a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanacaktır.
  • 1.1.2019 tarihi itibari ile düzenlenen e-Arşiv Faturaları ve e-Serbest Meslek Makbuzları en geç takip eden günün sonuna kadar raporlanacaktır.

Düzenlenen ya da iptal edilen bir e-Arşiv Faturanın ya da e-Serbest Meslek Makbuzu’nun geçmiş tarihli olması durumunda, ilgili belgenin Özel Entegratör Sistemi’ne gönderildiği tarih dikkate alınacak olup, ilgili belge en geç, Özel Entegratör Sistemi’ne geldiği günü takip eden günün sonuna kadar GİB’e raporlanacaktır.

  • NES Bilgi Sistemleri üzerinden e-Arşiv ve e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyen mükelleflerin düzenledikleri belgelerin raporlama işlemleri ise; ilgili e-Arşiv ya da e-Serbest Meslek Makbuzu’nun NES Bilgi’ye geldiği günü takip eden günde saat 20:00’da NES Bilgi tarafından otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemi’ne iletilecektir.
  • Örnek vermek gerekirse; 2.1.2019 günü saat 20:00’dan önce düzenlenmiş Aralık ayı tarihli faturalar, 2.1.2019 günü saat 20:00 itibari ile Başkanlığa raporlanmaya başlanacaktır. 2.1.2019 günü saat 20:00’dan sonra 3.1.2019 saat 20:00’dan önce NES Bilgi sistemlerinden geçen Aralık ayı tarihli bir e-Arşiv ya da e-SMM belgesi 3.1.2019 günü saat 20:00 itibari ile Başkanlığa raporlanmaya başlanacaktır.
  • Belirtmekte fayda var, Gelir İdaresi Başkanlığı’na NES Bilgi tarafından gönderilen e-Arşiv ya da e-SMM raporları, ilgili belgenin NES Bilgi sisteminden geçmesiyle raporlama listesine alınır. Geçmiş döneme ait bir belge düzenleniyorsa düzenlenen bu e-Arşiv ya da e-SMM belgesi, aynı gün saat 20:00’da Başkanlığa otomatik olarak raporlanır. Yani içinde bulunulan günden önceki bir tarihe düzenlenen belgeler, içinde bulunulan günün akşamı 20.00’da Başkanlığa otomatik olarak raporlanacaktır.
  • Düzenlenen belgenin tarihi(Fatura tarihi/Makbuz Tarihi) ve NES Bilgi’ye gönderilme tarihi aynı ise, bu belge sisteme geldiği günü takip eden günde 20:00’da Başkanlığa raporlanacaktır.
  • Düzenlenen belgenin tarihi(Fatura tarihi/Makbuz Tarihi), NES Bilgi’ye gönderilme gününden önceki bir tarihe ait ise aynı gün 20:00’da Başkanlığa raporlanacaktır.
 Özel Entegratörler tarafından; aylık olarak oluşturulup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar iletilen e-Arşiv Raporları, 2018 Yılı Aralık Ayı e-Arşiv Raporunu 2/1/2019 gününün sonuna kadar, 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir.

30.10.2018 tarihinde GİB tarafından yayımlanan söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

2019 yılı e-Fatura ve e-Defter Kapsamı

2019 yılı e-Fatura ve e-Defter Zorunluluk Kapsamı Açıklandı (24.10.2018)

e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına geçiş zorunluluğu için belirtilen tarihler yeniden belirlendi. 10.08.2018 tarihinde yayımlanan taslak tebliğde e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına geçiş için zorunlu başlangıç tarihi 1.1.2019 olarak belirtilmişti. Yeniden düzenlenen taslak tebliğe göre aşağıdaki açıklamalara yer verildi:

a) 2017 yılında brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir, yine bu mükellef grubuna 1.1.2020’den itibaren e-Defter zorunluluğu getirilmiştir.

2018 yılı ve müteakip hesap döneminde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere ilgili hesap dönemini izleyen ikinci yılın başından itibaren e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

“(b) ve (c) bentlerinde belirtilen lisans alımı veya ÖTV mükellefiyet tesisini 2018 yılında gerçekleştirenler 1/7/2019 tarihinden itibaren, 2019 ve müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından (bu suretle hesaplanan tarih ile yıl sonu tarihi arasındaki sürenin 3 aydan az kalması veya hesaplanan tarihin ertesi yıla sarkması halinde; ertesi yılın) itibaren elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçmek zorundadır. Bu şekilde e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilen mükelleflerden zorunluluk başlangıç tarihi 1/7/2019 olanlar 1/1/2020 tarihinden itibaren, diğer mükellefler ise elektronik fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı aynı tarihten itibaren elektronik defter (e-Defter) uygulamasına da geçmek zorunda olup, dileyen mükellefler bu sürelerden önce de e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçebilirler.” hükmü yer almıştır.

e-Fatura sistemine kayıtlı kullanıcıların, ihracat faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının e-Fatura olarak düzenleme zorunluluğunda olduğu gibi bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Özel Fatura” ların da elektronik ortamda e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre;

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler 1/7/2019 tarihinden Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışları için e-Fatura düzenleyeceklerdir.

24.10.2018’de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan İlgili tebliğ taslağı için tıklayınız

 

e-İrsaliye Zorunluluk Kapsamı

2019 yılı e-İrsaliye Zorunluluk Kapsamı Açıklandı (24.10.2018)

Beklenildiği gibi e-İrsaliye Uygulaması’na geçiş zorunluluğu değiştirildi. Daha önce yine değiştirilen taslak tebliğde belli kriterleri sağlayan mükelleflerin e-İrsaliye’ye geçişi için 1.1.2019 tarihi belirtilmişti.

Yeniden Güncellenen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nda e-İrsaliye Uygulaması’na geçiş tarihi 1.7.2019 olarak revize edildi.

Aşağıda belirtilen mükellefler 1/7/2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak ve bu tarihten itibaren aşağıda belirtilen mal sevkiyatı işlemlerine ait sevk irsaliyeleri ile e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflere düzenleyecekleri veya bu mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini e-İrsaliye Uygulaması kapsamında “e-İrsaliye” olarak düzenleme ve almaları zorunludur.

Detaylar
e-Arşive Geçiş Zorunluluğu

2019 yılı e-Arşiv Zorunluluk Kapsamı Açıklandı (24.10.2018)

2019 yılı için e-Arşiv’e geçiş zorunluluğu değiştirildi. e-Arşiv Uygulamasına zorunlu olarak geçiş tarihi 1.7.2019 olarak yeniden belirlendi. 10.08.2018 tarihinde yayımlanan taslak tebliğde geçiş zorunluluğu 1.1.2019 olarak belirtilmişti.

1.7.2019 tarihinde kimler e-Arşiv Uygulaması’na geçmek zorunda?

24.10.2018 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:433)’nde değişiklik yapılmasını içeren taslak tebliği sadeleştirerek inceleyelim:

 

  1. Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğunun  getirilmesi,

Tebliğ’den alınan yukarıdaki ifadeye göre; zorunluluk sebebi ile e-Fatura ve e-Defter Uygulaması’na geçiş yapan tüm mükellefler 1.7.2019 yılında e-Arşiv Uygulaması’na geçmek zorundadır. Gönüllü(isteğe bağlı) olarak e-Fatura ve e-Defter Uygulaması’na geçiş yapan mükellefler için e-Arşiv’e geçme zorunluluğu bulunmuyor.

 

2. 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 1.7.2019 tarihine kadar) e-Arşiv Fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçmeleri,

Tebliğ’den alınan yukarıdaki ifadeye göre; 2017 yılı cirosu 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 1.7.2019 tarihi itibari ile e-Arşiv Uygulaması’na geçmek zorundadır. Hali hazırdaki resmi tebliğe göre e-Arşiv zorunluluğu için yıllık 5 Milyon TL cironun yanı sıra internetten satış yapmış olma zorunluluğu bulunuyor. Yani var olan resmi tebliğe göre; 2017 yılında 5 milyon TL ve üzeri cirosu olan ayrıca 2017 yılında internetten satış yapmış olan mükellefler 1.1.2019 tarihinde e-Arşiv Uygulaması’na geçiyor. 24.10.2018 tarihli taslak tebliğ 1.1.2019 yılında geçiş yapacak bu mükellef grubunu değiştirmiyor. Taslak tebliğ, 2017 yılında 5 Milyon TL ve üzeri cirosu bulunan internetten satış yapmayan mükellef grubunu etkiliyor.

 

3. E-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemlerine GİB tarafından mükelleflere ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv Portali yöntemi eklenmesi,

Hali hazırda e-Arşiv Uygulaması’na geçiş yapan mükellefler, Özel Entegratör üzerinden veya bilgi işlem sisteminin GİB’e entegrasyonu(çok az bir kısmı) yolu üzerinden uygulamayı kullanıyor. Bu 2 yönteme 3. yöntem olarak ve ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv Portal yöntemi ekleniyor. Bu yöntem Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan ve çok fazla tercih edilmesi beklenmeyen ve uygulamada pek çok dezavantajı bulunan yöntem olarak ifade edilebilir.

 

4. E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları,

 

5. e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’ yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.7.2019 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi,

Tebliğ’de geçen bu ifadeye göre; e-Fatura ve e-Arşiv kullanmayan bir mükellef, herhangi birine keseceği fatura(lar) tutarı aynı gün içinde 50.000 TL’yi aşarsa Gelir İdaresi tarafından sunulan portal üzerinden bu faturayı e-Arşiv olarak düzenlemek zorundadır. Burada belirtilen kıstaslar; e-Fatura ve e-Arşiv’e geçmemiş olmak ve aynı gün içinde aynı kişiye ya da kuruma kesilen fatura(lar) tutarının 50.000 TL’yi aşması halleri.

 

6. 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin;  vergiler dahil 500 TL yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek e-Arşiv Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmesi,

Tebliğ’de geçen bu ifadeye göre; perakende sektöründe(özellikle çok zincirli marketlerde) pek çok kurumun artık yazar kasadan verilen fiş yerine e-Arşiv Fatura verebilmesinin önü açılıyor. Çünkü kasada bir e-Arşiv Fatura vermek için tüketicinin ad soyad bilgisinin alınması gerekiyordu. Bu madde ile müşterinin adı bölümüne nihai tüketici doğrudan geleceği için sektörde de pek çok perakende zincirinin e-Arşiv’e geçmesi sağlanacak. e-Arşiv’e geçilmesi ile birlikte de, kasadan fiş verilmeyeceği için, z rapor bildirimi için özellikle bir uğraşa girilmesine de gerek kalmayacak.

 

Bu yazıda  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’nı incelemeye aldık. Halen bu bilgilerin taslak olduğunu resmi bir tebliğ ile yürürlüğe girmediğini belirtmemizde fayda var.

24.10.2018’de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan VUK Sıra No 454’te değişiklik yapılmasını içeren taslak tebliğe ulaşmak için e-Arşiv-Zorunluluğu-vuk-taslak-24-10-2018 tıklayınız.

 

e-Serbest-Meslek-Makbuzu-Zorunluluğu-2019

2019 yılı e-Serbest Meslek Makbuzu Zorunluluğu Açıklandı (24.10.2018)

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan; 1/7/2019 tarihine kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

Bilindiği üzere e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması 1.1.2018 tarihinde isteğe bağlı geçiş olarak serbest meslek erbaplarının kullanımına açılmıştı.

Açıklanan taslak tebliğlere göre başlangıçta 1.7.2018 tarihinde belli ciro limitleri ile e-Serbest Meslek Makbuzu zorunlu olarak belirtilmiş, daha sonra bu zorunluluk ortadan kaldırılmış ve sadece isteğe bağlı geçişlere izin verilmişti.

10.08.2018 tarihinde yayımlanan taslak tebliğe göre, 1.7.2019 tarihi itibari ile e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmişti.

Bugün – 24.10.2018 tarihinde yeniden bir taslak tebliğ yayımlandı. Bu tebliğde 1.7.2019 tarihinde e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına dahil olma zorunluluğu değiştirilmedi. Yayımlanan taslak tebliğe göre;

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;

a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,
b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-Serbest Meslek Makbuzu veya kağıt ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Daha önce uygulamaya geçen mükelleflere, geçiş yaptığı tarih itibari ile 3 ay süresince matbu makbuz kesme izni tanınırken, bugün çıkan taslak tebliğe göre bu süre zorunlu geçiş olan 1.7.2019 tarihine kadar uzatıldı.

Özetlemek gerekirse e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması’na geçiş için zorunluluk tarihi 1.7.2019’ dur. e-SMM Uygulamasına geçiş yapan serbest meslek erbapları 1.7.2019 tarihine kadar ister elektronik ortamda isterse de matbu-kağıt makbuz düzenleyebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan, Güncellenen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için e-serbest-meslek-makbuzu-487VukTebTaslak tıklayınız.

 

Kardemir Karabük NES Bilgi e-Arşiv’i seçti. (17.10.2018)

e-Arşiv Projesi’ne geçildi.

Temelleri 1937 yılında atılan Türkiye’nin ilk entegre demir çelik fabrikası ve ilk Türk demirini üreten Kardemir Karabük, yaklaşık 4.500 kişiden oluşmaktadır.

Hisselerinin tamamı borsada işlem gören Kardemir, BİST 30 endeksinde yer almaktadır.

Bu geçiş ile beraber, firmaya özgü geliştirmelerin sağlanmasının yanı sıra, e-Arşiv Faturalarının 10 yıl saklanması hizmeti de saklamacı kuruluş olarak NES Bilgi tarafından yapılmaktadır.

e-Serbest-Meslek-Makbuzu-Gib-Özel Entegratör

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması GİB Portal – Özel Entegratör Kıyaslaması

e-SMM Uygulaması’nı hangi yöntem ile kullanmalıyım? GİB Portal e-SMM Uygulaması ile Özel Entegratör Sistemi arasında ne gibi farklılıklar söz konusu, Özel Entegratör Sistemi’nin ne gibi avantajları var ya da e-SMM Uygulaması’nda neden Özel Entegratör ile çalışmalıyım? sorularının yanıtlarını GİB Portal ve NES Bilgi Özel Entegratör sistemleri arasında kıyaslama yaparak açıklamaya çalıştık.

 

ÖZELLİKGİB PORTAL e-SMM UYGULAMASI
NES BİLGİ e-SMM UYGULAMASI
Sistem Erişim Adresi: e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına giriş adresini gösterir.GİB Portal e-SMM UygulamasıNES Bilgi e-SMM Uygulaması
Saklama – Arşivleme: Resmi belgelerin, Vergi Usul Kanunu açısından 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu açısından 10 yıl saklanma zorunluluğu bulunmaktadır.Arşivleme özelliği bulunmaz. Düzenlediğiniz e-Makbuzlarınızı harici kaynaklar ile mevzuat süresince, mevzuata uygun formatta saklamanız gerekmektedir.10 yıl saklama hizmeti sunulur. Geçerli bir e-Serbest Meslek Makbuzu’ nun silinmesine imkan verilmez. Düzenlenmiş bir e-Makbuz 10 yıl boyunca saklanırken, iptal edilmiş olan bir e-Makbuz da 10 yıl boyunca saklanır. Bu sayede düzenlenen elektronik makbuzlara 10 yıl boyunca erişilebilecektir.
PDF/ Excel Özelliği: Düzenlen e-Serbest Meslek Makbuzlarının PDF ya da excel olarak bilgisayara indirilmesini ifade eder.GİB Portal üzerinde düzenlenen e-Makbuzların tek tek seçerek indirilmesi gerekir. Toplu indirme seçeneği bulunmaz. İndirilen makbuzların dosya adı da ETTN numarası olarak gözükür, kime kesildiğinin anlaşılması için yeniden isimlendirilmesi gerekir.

GİB Portal’da düzenlenmiş elektronik makbuzlar, excel formatında sisteme indirilemez.
NES Bilgi sisteminde düzenlenen elektronik makbuzlar, tek tek ya da toplu halde, istenilen tarih aralığında ya da istenilen kişi/kurumlara düzenlenmiş makbuzlar, PDF ya da Excel formatında sisteme indirilebilir. İndirilen PDF dosya adı kişiselleştirilebilir. Makbuz numarası, Ünvan, Makbuz tarihi seçenekleri birbirine kombine edilerek PDF dosya adı olarak otomatik isimlendirme yapılabilir. Ayrıca dosya isimlemlendirmesinin yapılması gerekmez.

Seçili ya da belli tarih aralığındaki makbuzlarınızı excel formatında indirebilir, hatta excel formatını kişiselleştirebilirsiniz. Bu sayede kullandığınız muhasebe programına da excel dosyasını aktarabilirsiniz.
Makbuz Tekrarlama: Düzenlenmiş olan bir e-Serbest Meslek Makbuzunun otomatik olarak yeniden oluşturulmasını ifade eder.Aynı kişi/ kuruma düzenlenen makbuzlar, her defasında baştan tüm detaylar girilerek oluşturulur.Daha önce düzenlenmiş olan bir e-Serbest Meslek Makbuzu, tek tuşla taslak hale getirilerek tarihi değiştirilip gönderilebilir ya da içeriğinde değişiklik yapılarak gönderilebilir.
Makbuz Tasarımı: e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde kişiselleştirilebilir görsel ya da bilgiler eklemeyi ifade eder.GİB Portal’da standart görsel sunulur. Düzenlenen e-Makbuzların görseli kişiselleştirilemez.NES Bilgi e-SMM Uygulaması’nda ünvan, logo, banka bilgisi, imza, makbuz görsellerine eklenir. Size özel bir makbuz tasarımı sunulur. Ayrıca Türkçe - İngilizce ifadeler ile de tasarım kişiselleştirilebilir.
Kullanıcı Yönetimi: Sistemi kimlerin hangi yetkiler ile kullanabileceğini ifade eder.GİB Portal’a e-İmza/ Mali Mühür ile giriş yapılabildiğinden, e-İmza/ Mali Mühür cihazı ve şifresi ile java sorunu yaşanmayan bilgisayarlardan erişim yapılabilir.NES Bilgi Sistemi’ne kullanıcı adı ve şifre ile her yerden erişim yapılabilir. Alt kullanıcılar tanımlanabilir ve bu kullanıcılara yetkilendirme yapılabilir.
Farklı Seri Kullanma Seçeneği: e-Serbest Meslek Makbuzu numarası 16 haneli olur. İlk 3 hanesi kişiselleştirilebilir harf rakam karışık olabilir, sonraki 4 hane makbuzun düzenlendiği yılı gösterir ve sonrasında bol sıfırlı olarak 1’den başlar. Örnek makbuz numarası: SMM2018000000001 . GİB Portal üzerinde, tek bir seri ön eki ile makbuz düzenlenir. GIB2018000000001 şeklinde 1’den başlar ve birbirini takip eder.NES Bilgi Sistemi’nde birden fazla seri ön eki oluşturulabilir. Her oluşturulan seri kendi içinde birbirini takip eder. Kullanılan bir seride makbuz tarihlerinde müteselsilliğin bozulmasına izin verilmez. Bugüne bir makbuz düzenlenmişse ve bugünden önceki bir güne makbuz düzenlenmesi gerekiyorsa, yeni bir seri ön eki oluşturularak makbuz düzenlenmeye devam edilir.

NES2018000000001, SMM201800000001, AV12018000000001 gibi ilk 3 hanesi kişiselleştirilebilir.
e-SMM Uygulaması'na Giriş İçin Gerekenler: e-SMM Uygulamasına erişim yapabilmek için gereken teknik yeterlilikleri ifade eder.GİB e-SMM Uygulaması’na Başvuru yapmak gerekir.
e-SMM Uygulamasına Mali mühür/ e-İmza cihazı ile giriş yapılır.
Java gereksinimleri yüzünden Google Chrome desteklenmez.
NES Bilgi tarafından başvuru otomatik olarak yapılır.
NES e-SMM Uygulamasına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
Java gereksinimi bulunmaz, tüm tarayıcılarından kullanılır.
e-Mail Özelliği: Gönderim tipi elektronik olan e-Makbuzların, elektronik araçlar ile makbuz alıcısına gönderilmesini ifade eder. Bu seçenek ile kağıt çıktı alma gereksinimi ortadan kalkar.GİB Portal Yöntemi’nde sadece makbuz düzenleyebilirsiniz. Düzenlenen e-Makbuzların bilgisayara indirilmesi gerekir, sonrasında maile eklenerek alıcı tarafa gönderilebilir.Düzenlenen e-Makbuza alıcı tarafın mail adresinin yazılması halinde düzenlenen makbuz otomatik olarak alıcıya mail ile gönderilir, mailin ulaşıp ulaşmadığı da sistem üzerinden görülmektedir.
Destek Hizmetleri Teknik destek hizmetlerini ve mevzuat konularını ifade eder.Başkanlık tarafından canlı bir destek hizmeti bulunmamaktadır. Bilgi ya da yardım gerektiğinde GİB Forum sayfasından soru sorulur ve cevabın gelmesi beklenir.NES Bilgi uzman kadrosu ile, hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında tüm sorularınıza isterseniz telefonda, isterseniz mail ile destek hizmeti sunmaktadır.
Cari Kayıt Özelliği: Müşteri bilgilerinin sistemde kayıt altında tutulmasını ifade eder. Aynı müşteri için tekrar aynı bilgilerin girilmemesi için sunulur.Makbuz düzenlendiğinde, makbuz alıcısının (makbuz düzenlenen tarafın) bilgileri sisteme kaydedilmez. Aynı kişi/ kuruma düzenlenen makbuz için her defasında alıcı bilgileri yeniden girilmek zorundadır.
Cariler(müşteri listeniz) sisteme aktarılamaz.
Makbuz düzenlendiğinde, makbuz alıcısının (makbuz düzenlenen tarafın) bilgileri sisteme otomatik kaydedilir. İsimle ya da VKN/TCKN ile çağırılarak aynı kişi/ kuruma makbuz düzenlenebilir.
Cariler(müşteri listeniz) toplu olarak excel ile sisteme yüklenebilir, düzenleme yapılabilir, sistemden indirilebilir.
e-SMM Uygulaması Ücretli mi?GİB e-SMM Portal Sistemi ücretsiz olarak sunulur.NES e-SMM Uygulaması'nda size uygun bir paket mutlaka vardır. Hizmet fiyatları için tıklayınız