“İhracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükellefler, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.”
 

İHRACAT FATURASI: Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin ( Serbest Bölge İşlem Formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI FATURASI (TAX FREE FATURA): Katma Değer Vergisi Uygulaması Genel Tebliğinde yer alan yolcu beraberi eşya istisnasından faydalanmak için verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden yalnızca “yetki belgesine sahip aracı kurumlar tarafından iade yöntemini” seçen mükellefler için uygulanacaktır.

 

İhracat yapıyor ve e-Fatura kullanıyorsanız 01.07.2017 itibari ile ihracat faturalarınızı e-Fatura olarak oluşturmak zorundasınız.

İhracatta e-Fatura kullanımına ait yapılan tüm duyurulara ulaşmak için tıklayınız

 
İhracat e-Faturalarınızı hatasız yönetin
 
doğru çözümler üretir

İHRACAT FATURASININ İŞ AKIŞI VE ROLLER

İhracat faturalarının elektronik ortamda işleyişi için gerekli 4 farklı rol vardır: Faturayı düzenleyen(Mükellef), Özel Entegratör ya da GİB Portal vasıtası ile düzenlediği faturayı Merkeze-GİB’e iletir. Fatura GİB tarafından Gümrük Ticaret Bakanlığı’na iletilir.

 1. Fatura Düzenleyen – Satıcı Kurum
 2. Merkez – Gelir İdaresi Başkanlığı
 3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 4. Alıcı Kurum

Normal şartlarda bir e-Faturada Fatura Düzenleyen(Satıcı Kurum), Merkez(GİB), Alıcı Kurum yer almaktadır. ihracat kapsamında düzenlenen e-Faturaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dahil olmuştur. İhracat e-Faturalarında ki, alıcı kurum ise e-Faturayı kendi ülkesindeki işlemler için satıcıdan talep edebilecek taraftır. Teknik olarak bakıldığında ihracat e-Faturasında ki alıcı taraf aslında Gümrük Ticaret Bakanlığıdır. Fatura GİB’e, GİB tarafından da Gümrük Ticaret Bakanlığı’na iletilir. Alıcı tarafın faturayı talep etmesi ya da etmemesi e-Fatura sisteminden bağımsız bir işleyiştir. Alıcı taraf fatura üzerinde sadece bilgileriyle yer alır.
İşleyişi kavrayabilmek için Gümrük Ticaret Bakanlığı’nın rolüne ve birkaç senaryoya göz atmak faydalı olacaktır.

Gümrük Ticaret Bakanlığı e-Faturayı;

 1. Elektronik ortamda sistemine alır.
 2. Alınan fatura için, 23 haneli bir referans numarası üretir.
 3. 23 haneli referans numarasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı portalı aracılığıyla ihracat faturasını düzenleyen yükümlüye bildirir.
 4. Bildirilen 23 haneli referans numarası ile belge tarihi gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında yükümlü tarafından beyan edilir.
 5. Gümrük beyannamesinin tescilinden önce / sonra faturada değişiklik yapılması gerektiğinde, değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edilen fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamaz.
 6. Gümrük işlemleri mevzuat dahilinde tamamlanır.

SENARYOLAR

Senaryo 1) e-Fatura GTB sistemine düştükten ve faturadaki kalemlerin GTB tarafından kontrolü gerçekleştikten sonra uygun görülürse Gümrük Çıkış Beyannamesine konu edilip malların yurt dışı çıkışının gerçekleşmesi ve Gümrük Çıkış Beyannamesinin kapatılması durumunda;

 • Eylem: GTB tarafından Kabul Uygulama Yanıtı dönülecektir.

Senaryo 2) Bir faturada mal kalemlerinden, bir kısmının yurt dışına çıkış işlemlerine başlanması ama bir kısmının henüz çıkış tarihinin belli olmaması durumunda(Örneğin; Bir faturada yer alan 100 kalem maldan 70 kaleminin yurt dışına çıkacağı bilinmesi ancak 30 kaleminin ise ileri ki bir tarihte çıkacağının planlanması halinde);

 • Eylem: GTB tarafından söz konusu faturaya Red Uygulama Yanıtı dönülecek olup,çıkış işlemleri gerçekleştirilecek 70 birim mal için yeni bir e-Fatura düzenlenecek ve bu faturaya istinaden gümrük çıkış işlemleri tamamlanacaktır. Yeni düzenlenen 70 birimlik malı ihtiva eden e-Fatura için GTB kabul uygulama yanıtı dönecektir.Daha sonra gümrük çıkış işlemine konu edilecek 30 birimlik mal ihracı için yeni bire-Fatura düzenlenerek gümrük işlemleri tamamlanacaktır. Bu fatura için de GTB kabul uygulama yanıtını ihracatın gerçekleşmesi ile birlikte dönecektir.

İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulaması kapsamında bir fatura sadece bir GÇB’ye konu edilecektir.

Senaryo 3) e-Fatura GTB sistemine düştükten sonra faturada yer alan kalemlerden hiçbirinin Gümrük Çıkış Beyannamesine konu edilmeden GTB tarafından kabul görmemesi durumunda;

 • Eylem: GTB tarafından Red Uygulama Yanıtı dönülecek, bu yanıt üzerine mükellef yeni bir fatura düzenleyerek tekrar gönderecektir.

Senaryo 4) Bir faturada n kalem mal gösterildiği halde GÇB’de daha fazla kalem mal çıkartılmak isteniyorsa (Örneğin: Bir faturada 100 kalem mal gösterildiği halde GÇB’de 130 kalem mal çıkartılmak isteniyorsa);

 • Eylem: 100 kalemlik fatura kabul edilip GTB sisteminde yer alan belge numarasıyla eşleştirilerek GÇB’de gösterilecektir.Ek olarak çıkartılmak istenen 30 kalem için ise ihracatçı tarafından ayrı bire-fatura düzenlenip bu fatura için alınan belge numarası aynı GÇB’ye eklenecektir.Her fatura için kabul uygulama yanıtı dönülecektir.

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI FATURASI (TAX FREE FATURA) İŞ AKIŞI VE ROLLER

Yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer vereceklerdir. Düzenlenen faturalar onay için Gümrük çıkış memurunun ekranına düşecektir.Onaylanan faturalar vergi iade ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların sistemine düşecektir.

Yolcu beraberi eşya faturalarının elektronik ortamda işleyişi için gerekli 5 farklı rol vardır:

 1. Alışveriş Firması – Fatura Düzenleyen – Satıcı Kurum
 2. Merkez – Gelir İdaresi Başkanlığı
 3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 4. Yetkili Aracı Kurum
 5. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolcu

Alışveriş Firması (Fatura Düzenleyen – Satıcı Kurum) faturayı düzenler. Düzenlenen fatura öncelikle GİB’e iletilir. Fatura başarılı ya da hatalı ise GİB Fatura düzenleyene durum sonucunu döner. Fatura başarılı ise fatura GİB tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı(GTB)’na iletilir. GTB, gelen yolcu beraberi eşya ihracı fatura bilgilerini ve alınan malı kontrol eder, faturayı onaylar. Onaylanan her fatura için ilgili yetki belgeli aracı kuruma durum sonucu gidecektir. Yetkili alıcı kurum, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük memuru aracılığıyla gönderilen durum sonucunu alır, gönderilen durum sonucu içindeki bilgileri kontrol ederek yolcuya KDV iadesi ödemesi yapar. Türkiye’de ikamet etmeyen yolcu, aldığı malların KDV iadesini alabilmesi için fatura düzenletme ve pasaport ile isim bilgilerini fatura düzenleyene verme zorunluluğu vardır. GTB onayından sonra yetkili aracı kurumdan iadesini alabilir.

Fatura düzenleyen(mağaza) ile aracı kurumlar arasında iptal/iade edilen ürünlere ait faturaların yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin yapılmasını engellemek ve haksız yere kdv iadesi yapılmasının önüne geçilmesini sağlamak bakımından; çevrimiçi ve gerçek zamanlı bir bağlantı bulunmalıdır. Bağlantı metodunun ve yönteminin seçimi aracı kurum ile mağaza arasında serbestçe belirlenebilecektir.

Fatura Düzenleyen; Faturaların gerçek zamanlı olarak GİB merkeze iletiminden sorumludur. Böylece alış veriş ve yurt dışı çıkışları aynı gün olan yolcuların sorun yaşaması engellenmiş olacaktır. Sistemlerinde bir sorun olması durumunda kullanılmak üzere yeterli miktarda kağıt fatura bulundurur. Sorun ortaya çıktığında kağıt ortamında fatura keser. Kağıt ortamında kestiği faturalar için daha sonra e-fatura üzerinden fatura kesmemelidir. GİB veya GTB sistemlerinde bir sorun yaşandığında e-faturaların kağıt çıktılarına istinaden gümrük çıkış işlemlerinin tesis edilebilmesi için; iki (2)örnek, e-fatura kağıt çıktısını veya e-fatura muhteviyatını içeren bir belgeyi müşteriye verecektir. Müşteriye verilen e-fatura kağıt çıktılarına veya e-Fatura muhteviyatını ihtiva eden belge üzerine satıcı tarafından kaşe ve imza tatbik edilmesi gerekmemektedir. Fatura düzenleyen tarafından oluşturulan belgeler, öngörülen şemalara, şema kurallarına, diğer veri kurallarına ve standartlara uygun olmak zorundadır. Ayrıca fatura düzenleyen, kullandığı uygulama ile ilgili her adımda loglama yapmak zorundadır.

 

İHRACAT VE TAX FREE FATURALARININ E-FATURA OLARAK DÜZENLENMESİ

SIK SORULAN SORULAR


1. Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli midir?
Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurtdışına çıkan malın faturası ihracat e- faturası şeklinde düzenlenmeli GÇB ekinde çıkmayan fatura eskisi gibi kağıt veya gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura olarak düzenlenmelidir.
2. İhracat ve tax free faturası düzenleyen e-fatura mükellefleri portal yöntemini kullanabilir mi?
Portal yöntemini kullanan ve ihracat veya yolcu beraberi eşya faturası düzenleyen mükellefler uyumlu bir yazılım programı kullanarak yükleme modülü ile ihracat faturası veya yolcu beraberi eşya faturası düzenleyebileceği gibi manuel olarak da GİB portalı üzerinden bu faturaların düzenlenmesi mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca GİB Portalı üzerinde test ortamında ihracat veya yolcu beraberi eşya faturası düzenlenebilir durumdadır.

Bununla birlikte GİB portalı yeterli düzeyde mobilite sağlamadığından ihracat ve yolcu beraberi eşya faturası kapsamında düzenlenecek e-Faturalarda bu yöntem tavsiye edilmemektedir.

3. Serbest Bölgelerdeki şirketlere düzenlenen e-faturalar, alıcı da e- faturaya kayıtlı bir kullanıcı ise ihracat e-faturası olarak mı düzenlenmelidir?
Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli, serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-fatura mükellefi ise eskisi gibi e-fatura olarak düzenlenecektir. Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura düzenleyecek , değilse kağıt fatura düzenlenecektir.
4. Konsinye ihracat da ihracat e- faturası kapsamında mıdır?
Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat yapan e-fatura kullanıcılar e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura olarak değilse kağıt fatura olarak belge düzenlemeye devam edecektir.
5. Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları da ihracat e-faturası şeklinde mi düzenlenmelidir?
e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece mal ihracında söz konusudur. Hizmet ihracı bu kapsamda olmayıp eskisi gibi gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir.
6. Yurtdışına çıkışlarda düzenlenen proforma faturalar ihracat e- faturası kapsamında mıdır?
Proforma fatura 213 sayılı vergi usul kanununda kabul edilen gerçek bir fatura olmadığından ve bir teklif olarak kabul edildiğinden kağıt ortamda düzenlenmeye devam edecektir.
7. Tax-free faturalarının e-fatura olarak düzenlemesinde fatura iptali nasıl olacaktır?
Tüm e-fatura uygulamalarında olduğu gibi Tax-free e-faturasında da iptal mekanizması yoktur. Satış iadeleri ya da iptali gerektiren durumlarda gider pusulası ile ürün geri alınacak, böylece muhasebe kayıtlarına hem hasılat hem de gider kaydı yapılacaktır. Bununla birlikte işlem karşılığında düzenlenen e-Fatura hali hazırda GTB sistemlerine gönderilmiş olduğu için haksız iadelerin önüne geçmek için yapılması gereken işlemler “ e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (Versiyon 1.5) ” nun 4.1.1 bölümünde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.
8. Bedelsiz ihracatlar da e-fatura kapsamında mıdır? Düzenlenecek ise nasıl düzenlenmelidir?
Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında GÇB düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-Fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-Fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir.

Bedelsiz ihracat faturası düzenleyecek mükelleflerin e-Faturada “payableamount” (ödenecek tutar) alanına “sıfır” (0) yazması ve “Bilge Sistemi”nde beyanname açılırken bedelsiz alanını seçmesi gerekmektedir.

9. Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB)- mikro ihracat da e-fatura kapsamında mıdır?
Mikro ihracata ilişkin kesilecek faturalar gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura , değilse kağıt ortamında kesilmeye devam edilecektir. Gerek GTB’nin gerek Başkanlığın bu konuda bir düzenlemesi bulunmamakta olup, aksi belirtilmediği sürece matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.
10. Yurt dışına gönderilen mala ilişkin yansıtma ve fiyat farkı faturaları da ihracat e-faturası olarak mı kesilmelidir?
Bu faturalar da GÇB ekinde yollanıyorsa ve mal ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e- faturası olarak kesilmelidir. Ancak hizmet ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-faturası olarak düzenlenmeyecek gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlenecektir.
11. İhracat veya tax-free faturası düzenliyor olmak e-fatura kayıtlı kullanıcısı olma yükümlülüğü getirir mi?
İhracat veya tax- free faturalarının e-fatura olarak düzenlenip gönderilmesi yalnızca e-fatura kayıtlı kullanıcısı olanlar için 1/7/2017 tarihinden itibaren zorunludur. E-fatura uygulamasına girme zorunluluk şartlarını taşımayan ihracat veya tax free faturası düzenleyen mükellefler bu tarihten sonra da matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edecektir.
12. GTB üzerinden giden e-Faturalar Alıcı firma olan Serbest bölgedeki şirketin e-Fatura posta kutusuna düşecek mi ? Serbest bölgedeki e-fatura kayıtlı kullanıcısı olan alıcı firmaya faturanın teslimi nasıl olacaktır ?
GÇB ekinde çıkan bir e-fatura olduğu için fatura gönderilirken GTB’nin vkn’si seçilerek gönderilmelidir. Böylece elektronik olarak düzenlenen fatura GTB’nin posta kutusuna düşecektir.
e-Fatura uygulaması kapsamında işlemin sıhhati için e-Faturalar yalnızca bir posta kutusuna gönderilmektedir.

Serbest bölgedeki alıcı e-fatura kullanıcısı ise faturanın XML hali elektronik bir kanaldan (mail vb.) alıcıya ulaştırılmalıdır.

13. Yabancılara Özel fatura düzenlenmesi de ihracat kapsamındaki e-fatura olarak mı düzenlenmelidir?
Özel fatura düzenlenmesi durumu sadece bavul ticareti uygulamasında vardır. Özel fatura diye adlandırılan uygulama fatura ve GÇB’nin tek belgede birleştirilmiş halidir. Belgenin hukuki yapısında bir değişikliğe gidilmediği sürece uygulama eskiden olduğu gibi işlemeye devam edecektir.
14. Buyer Customer Party alanındaki firma ID'sini firmalar/mükellefler nereden elde edecekler? Bu ID hiç yoksa nasıl hareket edilecek?
Kastedilen BuyerCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID ise kılavuzda şu şekilde belirtilmiştir; “Party/PartyLegalEntity/CompanyID: Malı satın alan kurumun ilgili ülkedeki vergi kayıt kodu” Bu alan zorunlu olarak belirlenmemiştir. Bilinmiyor ise bu alan boş geçilebilir. Yurtdışındaki firmanın firma ıd’si, gönderilecek ülkenin mevzuatına göre bizdeki VKN’ye karşılık gelen numaradır.
15. GTB'den gelen 23 haneli referans numarası için bir web servis sunulabilir mi? Ya da GİB üzerinden sistem uygulama yanıtı olarak kullanıcılara iletilebilir mi?
Referans numaraları sistem yanıtı içerisinde gelecek aynı zamanda ihracat yapan mükellefler GTB Portalına kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girerek de bu sorgulamayı yapabilecektir
16.İhracat faturalarını kesip, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın portalına gönderdiğimizde intaç tarihini nasıl öğrenebileceğiz? İhracat faturalarında intaç tarihi ve Gümrük Beyanname numarası bilgisi olacak mı?
Gümrük İdaresi fiili ihracatı tamamlanan eşyanın kabul uygulama yanıtı ile ilgilisine dönerken fiili ihraç tarihi bilgisi de bu yanıtın içinde bulunacaktır. Konuyla ilgili güncelleme efatura.gov.tr adresindeki 26.12.2016 tarihli duyuru ile mükelleflere bildirilmiştir.
17. İhracatta e-Fatura kesmeye başlayan firma 01.07.2017 tarihine kadar kağıt fatura da kesebilir mi?
Evet, 01.07.2017 tarihine kadar kağıt fatura kesilebilir.
18. İhracatçı firma Çelik Boru ihracatı yapıyor. Borular açık yük olarak direk gemiye yükleniyor. İşin işleyişi gereği önceden teorik kilo üzerinden beyanname açmamız gerekiyor. Mesela 150 ton 70.000 mt boru, gemiye yükleme aşamasında bir takım etkenlerde dolayı (gemiye sığmaması, hasar görmesi, özgül ağırlık farkı vs.) 148 ton 69.000 mt olarak beyan edilmeden eksik yüklenmek zorunda kalıyor. Bu aşamada beyannamede gerçekleşen tonaj ve metre üzerinden redrese dediğimiz düzeltme yapılması gerekiyor. Eski sistemde aynı fatura üzerinde de düzeltme yapılıyor idi. Yeni sistemde bu işleyiş nasıl olacak?
Dökme akaryakıt veya bu tip durumlarda yapılan redrese işlemleri için yeni bir e-Fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Mükellef beyannamenin açılışında kullandığı e-Faturayı red durumuna çekmek zorundadır. Mükellefler Red işlemini tescil aşamasına kadar istediği zaman yapabilir. Bu işlemler için kesilmesi gereken redrese cezası ile ilgili olarak GTB ile görüşmeler devam etmektedir.
19. 23 Haneli ID numarasının faturamızın görüntüsünde yer alma zorunluluğu var mı?
Söz konusu referans numarası e-Faturanın GTB sistemlerine iletilmesine müteakip GTB tarafından oluşturulduğu için e-Fatura üzerinde gösterimi mümkün değildir. Söz konusu numara GÇB’nin hazırlanması aşamasında 0886 belge kodu ile GÇB’ye aktarılacaktır.
20. Uçak yüklemelerinde sistemden gelen ağırlık yerine ambar ağırlığı yazmak zorundayız. Bu durumda ihracat faturamızın da mutlaka beyanname kilosundan düzenlenecek doğru mu?
Evet. GÇB bilgileri ile ilgili ihracat faturası bilgileri birbirini doğrulamalıdır. Aksi takdirde sistem hata verecek olup GÇB’nin tesciline izin vermeyecektir.
21. Teslim şekli EXW olan bir faturada gümrük masrafı için küçük bir tutar ekleniyor. E- Faturada da bu bir sıkıntı yaratır mı?
Hayır. Bu tür masraflar istenirse satır bazında kalem maliyetlerine eklenebileceği gibi fatura alt toplamında İndirim/Arttırım için kullanılan AllowanceCharge kısmına da yazılabilir.
22. Eşyanın bulunduğu kabın adedi zorunlu ve karşılaştıracak alan mıdır? Birkaç farklı ürün kalemi örneğin tek pakette gönderilecekse bu alan nasıl doldurulmalı?
Bu alan her ne kadar GTB mevzuatı açısından zorunlu olsa da sahada uygulanmadığı görülmüştür. Bu nedenle yayınlanan yeni shematrona göre teknik olarak doldurulması zorunlu bir alan değildir.
23. İhracatta e-Faturadaki ticari eşyanın tanımı ile beyannamedeki eşyanın ticari tanımı da birbiri ile karşılaştırılacak mı? Özellikle DİİB işlemlerinde bu konu çok önemlidir.
İhracat faturasına yazılan bilgilerle GÇB üzerinde yer alan bilgiler birbiriyle uyumlu olmalıdır.
24. Pilot olarak uygulanan yeni uygulama ile gümrüklerde tescil memuru incelemesi kaldırıldı, doğrudan muayene memuru beyannameyi kontrol etmektedir. Bu durumda e-Fatura düzeltmeleri nasıl yapılacak?
İhracat e-faturada yetki kime verilirse kontrol ve kabul/red yanıtı söz konusu yetkili tarafından verilir. Bununla birlikte ihracat faturasını düzenleyip gönderen ihracatçı da tescile kadar red mekanizmasını kendisi de tetikleyebilecektir. Tescil aşamasından sonra ret yetkisi sadece GTP personeline bırakılmıştır.
25. E-Fatura sisteminde 23 haneli bir sayıdan bahsediliyor ancak bunun farklı bir platformdan alınması gerektiği belirtilmiş, bu konu ile ilgili ayrıntı ne zaman bildirilecek hangi platform üzerinden firmalar bu 23 haneli sayıya ulaşabilecek?
Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden bu sayıya ulaşılabilecektir. Bunun için Bilge sistemine girişte kullanılan kullanıcı adı ve parola bilgileri kullanılacak olup, söz konusu numara ayrıca sistem yanıtı içinde de ihracat faturası düzenleyen mükellefe bildirilmektedir.
26. Zorunlu alanlar ile ilgili son yayınlanan kılavuzda bulunan İngilizce listelerin Türkçelerine ulaşmak mümkün mü?
Söz konusu alanların kullanımı e-Fatura kılavuzlarında açıklanmış olup, alanların açıklamaları mükelleflerden ziyade yazılım geliştiricileri için önemli olup, onlar da bu bilgiye haizdir.
27. Zorunlu alanda bulunan “teslim şekli” yayımlanan tebliğde eski versiyonu olarak bulunuyor. Güncel INCOTERM 2010 listesi kullanılmamış. Örneğin, DAP~DDU olarak geçiyor. Düzeltilecek mi?
Listemizde hem DAP hem DDU bulunmaktadır
28. Yurtdışına kargo şirketleri aracılığı ile mal göndermekteyiz. Bunlara ilişkin faturalar e-Fatura mı olmalı?
Mikro İhracat diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalarında ETGB kullanılmakta olup, mevcut süreçte e-Faturanın konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu (Kağıt/e-arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.
29. Faturaların Türkçe/İngilizce iki dilde olması şekilsel olarak kabul edilebilir mi? Sadece İngilizce olduğu durumlarda GİB ve GTB gerekli kontrol ve onayı yapabilecek mi?
İhracat faturaları ile sınırlı kalmak kaydı ile faturaların İngilizce veya farklı bir dilde düzenlenmesi mümkündür. İstenmesi halinde e-Faturalarda yabancı dil ve Türkçe bir arada da kullanılabilmektedir. Ancak eşyanın tanımı ile ilgili bir karşılaştırma söz konusu olmayacaktır.
30. İhracat e-Fatura sürecinde, konsinye süreci nasıl olacak? Mevcutta “0” bedelli bir fatura ile GÇB düzenlenir. Yurtdışındaki depoya mal sevk edilir sonra parçalı satışlarda gerçek fatura kesilir, GÇB düzenlenmez. Bu noktada hangi fatura ihracat faturası olacak? Sıfır “0” bedelli fatura mı, gerçek fatura mı?
Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat yapan e-fatura kullanıcıları, e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura olarak değilse kağıt fatura olarak belge düzenlemeye devam edecektir. Konsinye ihracat işlemi için, fatura düzeni açısından öteden beri kullanılan usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.
31. GTIB numarası kaç karakter olacak ve kontrolü hangi seviyede olacaktır?
GTİP NO zorunlu alandır ve noktasız 12 haneli olacak şekilde girilecektir.
32. Tax-Free faturalar Gümrüğe uğradıktan sonra Tax-Free özelliği kazanmakta ve aracı şirketlere iletilmektedir. Bu faturalar üzerinde pasaport/kimlik numarası gibi kişisel veriler mevcuttur. Gümrük işlemleri Kılavuzunun İlk yayınlanan taslağında yer alan “satış mağazası ve aracı şirket arasında bir entegrasyon olmalı” ibaresi sebebi ile bazı aracı şirketler fatura daha GİB ya da GTB’ye ulaşmadan bu faturaları mükellef şirketlerinden istemektedirler. Bu durum kişisel verilerin korunması kanunu ile çelişmektedir. GİB’in böyle bir entegrasyonu zorunlu tutması söz konusu mudur? Bunun önüne geçilmesi için yapılacak / alınacak önlemler var mıdır?
26/12/2016 tarihinde yayınlana e-fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunda;
“Fatura düzenleyen(mağaza) ile aracı kurumlar arasında iptal/iade edilen ürünlere ait faturaların yetki verilmiş aracı kurumlar tarafından iadesinin yapılmasını engellemek ve haksız yere kdv iadesi yapılmasının önüne geçilmesini sağlamak bakımından; çevrimiçi ve gerçek zamanlı bir bağlantı bulunmalıdır. Bağlantı metodunun ve yönteminin seçimi aracı kurum ile mağaza arasında serbestçe belirlenebilecektir. “ açıklamalarına yer verilmiş olup entegrasyon ifadesi kılavuzdan çıkarılmış, 14/6/2017 tarihlinde yayınlanan söz konusu kılavuzun yeni versiyonunda(1.5) ise ;

“Fatura düzenleyen(mağaza), “Satış iptal / İade” edilen ürünlere ilişkin faturaların, GTB sistemlerinde onaylanmasının ve gerek aracı kurumlar gerekse vergi idaresi tarafından haksız yere KDV iadesinin yapılmasının önüne geçilmesi bakımından “Satış İptali / İade” durumunu Başkanlık sistemleri üzerinden GTB’ ye bildirmek zorunda olup, ayrıca isterse aracı kuruma da bildirebilir. GTB’ ye yapılacak bildirim, Başkanlık tarafından mükelleflerin erişimine sunulan https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/wsctgirisSSL.jsp adresinde yer alan “Yolcu Beraberi Eşya (Tax-Free) Faturası Satış İptal/İade Bildirim Portalı”ndan yapılacak olup, ayrıca Başkanlık tarafından gerekli teknik geliştirmelerin sağlanmasını müteakip kurulacak bir web servis aracılığıyla da yapılabilecektir.
Aracı kuruma isteğe bağlı olarak yapılacak “Satış iptali / İade” bildirimlerinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine riayet edilmesi şartıyla bildirim yöntemi, aracı kurum ile mağaza arasında mail, sms, entegre elektronik kayıt sistemleri, web servis vb. yöntemlerle serbestçe belirlenebilecek olup ayrıca Başkanlıkla web servis entegrasyonu kurabilen mükelleflerce söz konusu bildirimler web servis entegrasyonu yoluyla da yapılabilecektir.
Diğer taraftan yukarıda bahsi geçen portal ve web servis uygulamaları yalnızca satış işleminin iptal / ürünlerin iade edilmiş olduğu durumunu bildirmek için kurulmuş olup, düzenlenen e-Faturanın iptali veya iadesi anlamına gelmemektedir. Bu açıdan satıcının bu işlemler için Vergi Usul Kanununda bahsi geçen diğer tevsik edici belgeleri (iade faturası veya gider pusulası) kullanma ve bu belgeler ile tevsik etme yükümlülüğü devam etmektedir. ” açıklamalarıyla tam bir açıklık getirilmiştir.

33. Bazı ihracat faturalarında örneğin 100 adetlik mal için 1 Kalemlik fatura oluşturulmaktadır. Ancak beyanname tarafında gerek menşei (ithal ise) gerek parti farklılığından dolayı bu 100 adetlik mal beyannamede 3 kalem olarak belirtilebiliyor. Böyle bir duruma beyannamede 3 kalem olarak göründüğü için faturada da 3 kalem olarak belirtilmesi gerekir mi?
GÇB ile fatura birbirini doğrulamalıdır. Faturanın bir satırında ne görünüyorsa GÇB’de de aynı şekilde görünmelidir. Sistem e-Faturaları satır bazında kontrol etmektedir.
34. GÇB ile uyumlu olması açısından fatura üzerinde yazılan GTİP 12 haneli olarak mı deklare edilmelidir?
Eğer ilk defa veya arızi ihracat yapılmıyor ise ürün GTİP numarası biliniyor olmalıdır. Ancak arızi veya ilk defa ihracat yapılıyor ise ve bu konuda müşavir kullanılmıyor ise gümrük idaresinden yardım talep edilerek aşılabilir. İhracatta GTİP önem arz etmektedir. Tam ve eksiksiz (noktasız 12 karakter) yazılması gerekir ve yanlış yazılır ise usulsüzlük cezası da alınabilir.
35. Serbest bölgelerdeki firmalarının yurt dışına ihracatları (Türkiye Dışı) e-Fatura kapsamına girecek mi?
Serbest bölgedeki aracı da e-Faturaya kayıtlı ise hali hazırda e-Fatura düzenlenmesi gerekir. Serbest bölgeye yapılacak ihracatlar da (Gümrük Çıkış Beyannamesine konu olmuş) e-Fatura ihracat beyannamesi ile beraber düzenlenerek ibraz edilecek. Ama serbest bölgeden çıkış yapacak eşya için e-Fatura söz konusu değil. Çünkü serbest bölgede ihracat beyannamesi söz konusu değil. Serbest bölgede düzenlenen beyanname transit beyannamesidir.
36. e-Fatura (İhracat Faturası) gümrüklerde uygulanmaya başlanınca Gümrük müşavirlerine bu yetki verilecek mi?
e-Fatura uygulaması ile gerekli mobilite sağlanabilir ve yazılımsal olarak müşavirlere mobil araçlar da dahil olmak üzere e-Fatura düzenletilebilir. Bunun için portal yöntemi dışında bir yöntem kullanılması gerekmekte olup, gerekli destek yazılım firmalarınca sunulmaktadır.
37. Faturalar elektronik sistem üzerinde Gümrük onayına gönderileceğinden bu sistem kapalı olduğu durumda acil çıkış yapılması için hangi önlem alınmalı?
Bu durum için kağıt fatura ile işlem yapılması GİB açısından mümkündür. Gümrük açısından ise GTB’nin gümrükteki tüm işleyişi duracağından ve faturanın olup olmaması durumu değiştirmeyeceğinden Gümrük açısından sorun olmayacaktır. Ancak mükellefler bu yönteme yalnızca istisnai durumlarda başvurmalı ve istendiğinde zaruret halini tevsik edebilmelidir. Aksi takdirde 213 Sayılı VUK hükümlerine göre cezai yaptırımlarla karşılaşılabilecektir.

Diğer taraftan gerek GİB gerek GTB sistemlerinde fatura gönderiminde yaşanacak sorunlarla ilgili olarak 30.06.2017 tarihinde GTB tarafından yayınlanan 2017/7 sayılı genelge ve efatura.gov.tr adresinde yayınlanan 07.07.2017 tarihli duyuruda mükelleflerin mağdur olmamaları için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

38. Gümrük idareleri kendilerine onay için gönderilen faturaları ne kadar sürede onaylar, gecikmeler yaşanabilir mi?
İhracat işlemleri kapsamında GİB’e gönderilen e-Faturalar anında GTB sistemlerine iletilecek olup, saniyeler içinde referans numarasını da içeren sistem yanıtı mükellefe e-Fatura sistemi üzerinden iletilecektir. GÇB tescil işlemi tamamlandıktan ve ihraç edilen malların yurtdışı çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra mükellefler GTB Portalı üzerinden manuel olarak kabul yanıtını (içerisinde GÇB bilgisi ve intaç tarihini de barındırır) tetikleyebilmekte olup, GTB sisteminin otomatik olarak kabul yanıtı dönme uygulaması da başlamıştır.
39. Geçmiş ayda işlemi tamamlanmış GÇB’nin intaç tarihi sistemde (VEDOP), işlemi tamamlanmamış görünüyor ve intaç tarihi hala yok, bu durumda ne yapılması gerekir?
Arızi işlemler, muayene işlemleri, idari araştırmaya konu olmuş bir işlem diğer beyannamelerden ayrı tutulup, onun kapanma işlemi yapılmayacağı için intaç tarihi olmayacak. İntaç tarihi olmayacağı için e-Faturayla ilişkilendirip bilginin dönmesi ne VEDOP’a ne de faturayı düzenleyene söz konusu olmayacaktır.
40. e-Faturada GTB tarafından faturaların reddedilmesi hangi maddelere göre ayarlandı, her yanlışlıkta direk ret yanıtı mı gidiyor, yoksa system önden uyarıyor mu?
GÇB’nin hazırlanması aşamasında fatura ile GÇB arasında bir uyumsuzluk olması halinde sistem GÇB’nin tesciline izin vermeyecektir. Ayrıca GTB kendi tarafları için gerekli kontrolleri yaptıktan sonra malın çıkışını uygun görmezse de red yanıtı gönderecektir.
41. E-Fatura kesilirken VKN girme zorunluluğu var fakat yurtdışı alıcılarının VKN’si olmadığından bu işlem nasıl yapılacaktır?
AccountingCustomer Party alanına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgileri yazılmalı , BuyerCustomerParty alanına ise malı alan firmanın bilgileri yazılmalıdır. Konu ayrıntılı olarak e- fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunda anlatılmıştır. Alıcı vkn bilgisi bilinmiyorsa 10 haneli 2222222222 numarası yazılarak işlem yapılmalıdır.
42. E-Fatura kesen ihracatçı firma Gümrük İdaresine e-Faturaları matbu olarak ibraz etmek mecburiyetinde midir?
Hayır, zaten faturanın kendisi Gümrük Ticaret Bakanlığının elinde olacağından ayrıca çıktı alınmasına gerek yoktur.
43. İnşaat üretimi sektöründe yükleme bitmeden tonajlar beli olmadığından yükleme tamamlandığında tonaj farkları için yeni e-Fatura düzenlenmesi gerekecektir. Bu durumda GÇB tarihi ile uyumlu olabilmesi için e-Fatura tarihi geriye dönük olabilecek mi? E-Faturaya istediğimiz tarihi verebilir miyiz?
e-Fatura sistemi içinde geriye dönük fatura düzenlenmesi önünde teknik bir engel yoktur. Ancak kesilen faturanın üzerinde yazan tarihin çok önemi yoktur, e-Fatura görüntüleyicisi dahi e-Faturanın ne zaman oluşturulduğu, imzalandığı, gönderildiği, alıcısına teslim edildiği gibi bilgileri sunabiliyor. Bu nedenle mümkün mertebe faturaları süresinde düzenlemeye dikkat edilmelidir. Bununla birlikte GÇB’nin tesciline kadar mükellefler GÇB’ye yeni faturalar ekleyebileceklerdir.
44. Geriye dönük e-Fatura kesilemediği takdirde gemi yüklemesi akşam saatlerinde ya da hafta sonu biterse ilk iş günü yeni bir e-Fatura düzenlenebilecektir. Bu durumda gemi beklemede kalır. Demoraj ve benzeri masraflar oluşur.
Bu tür durumlarda sorun yaşamamak adına müşavirlerin de kullanabileceği mobil e-Fatura çözümlerinin tercih edilmesi sorunların önüne geçeceğinden portal yöntemi dışındaki yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Gerek GİB gerek GTB sistemleri 7/24 çalışmaktadır.
45. İhracat faturalarındaki zorunlu alanları her mükellef sağlamıyor, örneğin otomobil ihracatında paket yok. Bu alanlardaki zorunluluk kalkacak mı? Ne düşünülüyor?
Yeni yayınlanan şematronda böyle bir zorunluluk yoktur.
46. Mevcut e-Fatura entegrasyonu olan bir mükellef sadece Tax- Free faturalar için özel entegratör kullanıp diğer faturalar için entegrasyon kullanabilir mi?
Hayır, e-Fatura uygulaması bir bütündür ve yalnızca bir yöntem ile uygulamadan yararlanılabilmektedir.
47. İhracat faturaları kim tarafından nasıl reddedilecek, tek pencere sisteminden mi?
Tescil öncesinde mükellef tarafından red mekanizması tetiklenebilir, tescil sonrasında ise Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından reddedilecek. Tescil öncesi ret mekanizmasında, 23 haneli referans numarasını iki kaynaktan temin edebileceksiniz. Size gelen sistem yanıtı içeriğinden ya da Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden fatura numaraları veya tarih aralığından faturalarınızı ve referans numaralarınızı sorgulayabileceğiniz gibi reddedebileceksiniz.
48. İhracat işlemlerinde de e-İrsaliye kullanılacak mı?
Hayır, henüz değil. İleride değerlendirilecek.
49. E-Fatura uygulamasında ihracat faturaları için 01.01.2017 tarihinden itibaren merkez olarak geçiş yapıp şube için ise 01.07.2017 tarihinden geçiş yapabilir miyiz?
Evet, yapılabilir. Gümrük çıkış beyannamesin ekine aynı anda bir e-Fatura bir kağıt fatura koyabilirsiniz. 01.07.2017’ye kadar bir engel yoktur. E-Faturalar için belge kodu 0886, matbu faturalar için 0100 eşleşerek GÇB’ye belge eklemesi yapılacaktır.
50. İhracat için e-Fatura kesildikten sonra vergi iadesi vade kapanışına istinaden geldiği için oradaki entegrasyon nasıl olacak? Kabul geldiğinde fatura tarihi vade tarihi mi olacak?
Kabul yanıtı fiili ihracat (intaç) gerçekleştiğinde dönecektir. Kabul yanıtının içinde fili ihracat tarihi bilgisi yer alacaktır.
51. İhracat faturalarının içerik bilgileri sistemden toplu rapor olarak alınabilecek mi? KDV iade listelerini oluştururken bu raporlardan faydalanmak mümkün olabilir mi?
Şu an için bu durum gündemde değildir. Ancak ilerleyen süreçte sistemlerin entegre edilmesi planlanmaktadır.
52. Yurtdışına fason işçilik yapıyoruz. Maliye nezdinde hizmet ihracı sayılıyor. Bu tür hizmet ihracı e-Fatura olacak mı? Mal ihracatı kavramına dahil mi?
Gümrük Beyannamesine konu edilecek mal ihracı faturaları e-Fatura sistemine kayıtlı ihracatçılar tarafından kullanılacaktır. Faturada mal bedeli var ise bu kapsama girer ancak sadece hizmet bedelli bir fatura düzenleniyor ise ve ayrı bir fatura ile gönderme imkanınız var ise e-Fatura zorunluluğu olmadan da gönderebilirsiniz
53. İhracat faturalarında GTİP numaralarının da yazılması zorunlu mu?
Evet, zorunludur. Gerek e-Faturada gerek GÇB’de olmazsa olmaz bilgi kabul edilmektedir.
54. Sistemin içerisinde bazı ihracatlarımızı elektronik fatura yapabilir miyiz? Mevcut sistemimizi devam ettirerek bir kısım ihracatımızı 30 Haziran 2017 tarihine kadar sistemimizi kurabilmek için e-Fatura yapabilir miyiz?
Evet, 01.07.2017 tarihine kadar bir kısım ihracatlarınızı e-Fatura olarak başlayabilir, bir kısım faturalarınızı ise işlemin zorluğu, gümrük müşavirini yetkilendiremediğiniz durum gibi pek çok sebeple kağıt fatura yapabilirsiniz. 01.07.2017 tarihi itibari ile gümrük beyannameli mal ihracı faturalarının tamamını e-Fatura olarak düzenlemek zorundasınız.
55. E-Fatura sadece kayıtlı kullanıcılar arasında veri akışını sağlamaktaydı yalnız ihracatta müşterilerimizin böyle bir durumu söz konusu değil, nasıl açıklayacağız?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sanal olarak yurtdışındaki müşterinin ikinci alıcısı gibi tanımlanmıştır. Yurtdışındaki müşterinin yanında Gümrük Ticaret bakanlığı alıcı olarak tanımlandığı için Gümrük Ticaret Bakanlığı kayıtlı kullanıcı pozisyonuna düşüyor. Bu kapsamda düzenlenen e-Faturalar Yurtdışındaki müşteriye harici yollardan ulaştırılacaktır.
56. Fatura kesim işlemini gümrük müşavirlikleri mi
gerçekleştirmeli yoksa üretici firmaların kendisi mi?
Pane Kağıt faturada hali hazırda yapmakta olduğunuz bütün işlemleri e-Faturada da yapabilirsiniz. Tamamen hukuki sözleşmeler ve yetkilendirme seviyesi ile alakalı olan bir işlem, nasıl ki muhasebe ve mali müşavirlik hizmetinde bir fatura kesiminde, defterin tutulmasında Serbest veya Yeminli mali müşavirden hizmet koşullarınızı belirleyerek hizmet alıyorsanız gümrük müşavirinden de özel hukuk sözleşmeleri ile ve sınırlı sizin belirleyeceğiniz ihracat faturaları olmak üzere faydalandırabilirsiniz. Özel entegratörlerin sunduğu hizmetlerde firma olarak çok sayıda gümrük müşaviri ile de çalışabilirsiniz. Gümrük müşavirinin yetki alanı olarak belirlediğiniz faturaları sadece o gümrük müşavirine e-Fatura düzenleme ve kontrol etme yetkisi de tanımlayabilirsiniz.
57. Tescil alınana kadar yapılacak e- Fatura iptallerinin kontrolü kim tarafından nasıl yapılacak? Fatura iptali esnasında gümrük müşavirlikleri firması ile iletişim nasıl sağlanacak?
Tescile kadar reddi mükellef tetikleyebilir. Bunun için tek pencere sistemine erişim şifresinin olması yeterlidir. Ancak saha uygulamalarında bu şifrelerin müşavirlerde olduğundan bahisle bu işlemin müşavirce yapılması gerekecektir.
58. Tax–Free faturalarının e- fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında iade yöntemlerinin tümünü mü kapsamaktadır?
Hayır. Yolcu beraberi eşya ihracı faturası düzenleyen satıcıların, verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden sadece, “Yetki belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade” usulü ile gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu faturaları e-Fatura olarak düzenlemesi zorunluluğu 1/7/2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu konuyla ilgili efatura.gov.tr adresinde 29.06.2017 tarihli duyuru yayınlanmıştır.
59. GTB Portalına giriş için kullanıcı adı ve şifresini nasıl alabiliriz?
GTB sistemine
Giriş yapılabilmesi için mükelleflerin ilgili Gümrük Müdürlükleri’nden Bilge Programı üzerinde bulunan aşağıdaki yetkilerden uygun olanı almaları gerekmektedir.
• ft-Firma Temsilcisi
• fs-Firma Sahibi
• mf-Firma Müşaviri
• yf-Firma Müşavir Yardımcısı
• gm-Gümrük Müşaviri
• yg-Gümrük Müşavir Yardımcısı
• rk-Resmi Kuruluş
• sh-Şahsi Detaylı Beyan

GTB e-fatura portalında yalnızca belge numarası görüntülemek isteyen mükelleflerin ise “IF- İthalatçı/İhracatçı Firma” yetkisi almaları yeterli bulunmaktadır.

Konuyla ilgili olarak GTB’nin http://risk.gtb.gov.tr/data/5919b56a1a79f56a642206d0/E- Fatura%20Uygulamas%C4%B1%20G%C3%BCmr%C3%BCk%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Klavuzu.pdf Adresinde yayınlanan Gümrük İşlemleri Kılavuzu incelenebilir.

60. GTB’ den gelen uygulama yanıtında elektronik imza bulunmamaktadır. Uygulama yanıtını geçerli kabul edecek miyiz?
Entegratör veya özel entegratör iseniz 8 gün ve imza kontrolünü GTB’ den gelen uygulama yanıtları için kaldırmanız gerekmektedir. ( Bu kontrol sadece GTB den gelen uygulama yanıtları için kaldırılmalıdır. Diğer uygulama yanıtlarında kurallar geçerli olarak işletilmeye devam edecektir.)
61. Navlun, sigorta vb. hizmet kalemleri için GTİP numarası bulunmamaktadır. Bunları ihracat faturası üzerinde nasıl göstermemiz gerekir?
İhracat faturasında bu şekilde yer alması gereken sigorta, navlun, komisyon vb. tutarları ayrı bir satır olarak girmeden, satırlara, kalemlere dağıtarak yapabilirsiniz. Yani bir satırda belirttiğiniz mala ait maliyet ve ona ilişkin sigorta bedelini aynı satıra yedirerek yazabilirsiniz. Ancak faturanın açıklama kısmına ne kadarının maliyet ne kadarının sigorta, navlun vb. olduğunu ayrı ayrı göstermeniz gerekmektedir. Bu alanları ayrı bir satır olarak yazmanıza gerek bulunmamaktadır.
Bu belirtilenin dışında faturanın iskonto tutarı alanında arttırım veya indirim alanları seçilerek de işlem yapılabilir. Yani UBL TR 2.1 Ortak Elemanlar Kılavuzunda 16. sayfada iskonto ve arttırım ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalara göre arttırım kısmı seçilip belirttiğiniz işlemi yapabilirsiniz. Bu arada da açıklama alanına gerekli açıklamayı yapabilirsiniz.
62. GTB Tarafından yayınlanan 2017/19 Sayılı 26.10.2017 tarihli Genelgeye göre serbest dolaşımda olmayan işlemlere ilişkin ( transit ticaret) 3171 rejim kodlu Gümrük Beyannamesi düzenleneceği belirtilmiştir. Bu durumda transit ticaret kapsamındaki bu işlem de matbu (kağıt/e-arşiv) fatura kapsamında mı düzenlenmelidir?
Evet, yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ancak serbest dolaşıma sokulmadan antrepo rejimi altında depolanan eşyanın yurt dışına gönderilmesi maksadıyla kullanılan 3171 rejim kodlu “yeniden ihracat” (bu isimlendirme farklı bir çağrışım yapsa da Türkiye’ye kati ithal edildikten sonra ihraç edilen eşya ile karıştırılmamalı) için e-fatura zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu (Kağıt/e-arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.
63. Bedelsiz ihracat işlemleri için efatura düzenlemeye çalışıyoruz, ancak ödeme şekilleri listesinde ödeme şekli karşılığını tam olarak bulamıyoruz. Hangi
ödeme şeklini seçmeliyiz?
Ödeme şekli kodlarından ihtiyaçlarınızı karşılayan bir kod yoksa ZZZ Mutually defined’ı kullanabilirsiniz.
64. Bazen tescil aşamasından sonra faturada hata olduğu farkediliyor. Redrese talebinde bulunulduğunda hatalı fatura boşa çıksa da red yanıtı gönderip o faturayı iptal edemiyoruz. Ne yapmamız gerekir?
GTB sistemi , önceden kabul uygulama yanıtı gönderdiği bir faturaya GÇB’ye redrese yapılarak tekrar red (iptal) uygulama yanıtı gönderilmesine izin vermemektedir.

Bu nedenle boşta kalan bu faturalar için redrese talebinde bulunulan ilgili GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’ne konuyla ilgili verilecek bir dilekçe ile başvurulması ve ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra Başkanlığımıza üst yazı ile bilgi vermesi ve gelen yazı üzerine tarafımızca yapılacak kontrollerden sonra ilgili faturalar 1230 başarısız koduna çekilebilecektir.

 Bu sayfada bulunan bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 06.02.2018 tarihli yayınından alınmıştır.