2020 Yılı e-Fatura Zorunluluğu (19.10.2019)

Elektronik belgeleri düzenleyen 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

19.10.2019 tarihli yayımlanan tebliğ ile birlikte e-Dönüşüm süreçlerinde belirsizlikler ortadan kalktı. Tebliğin çok kapsamlı olması, daha önce ki tebliğde belirtilen zorunluluklar ve taslak tebliğler beraberinde kafa karışıklıklarını da getirmekte.

Bu yazımızda e-Fatura Uygulaması’na Geçiş Zorunluluğu’nu irdeledik.

1. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454) 1.1.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılıyor.

Bu tebliğe göre; 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1.1.2020 tarihine kadar e-Fatura Uygulaması’na geçmek ve bu tarihlerden itibaren e-Fatura Mükelleflerine düzenleyecekleri faturaları e-Fatura olarak göndermek zorundadır.

Bu tebliğ 1.1.2020 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı için ilgili mükelleflerin e-Fatura Uygulaması’na 1.1.2020 tarihine kadar kadar geçmesi gerekmektedir.

 

2. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509) Yürürlüğe Girdi.

19.10.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre istisnai haller haricinde aşağıdaki kriterleri sağlayan mükelleflerin e-Fatura Uygulaması’na geçiş zorunluluğu bulunmaktadır:

  1. 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1.7.2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini takip eden yılın 7. ayın başından itibaren e-Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır.
  2. Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1.7.2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır.
  3. Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1.7.2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır.
  4. Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, uygulamasına geçmek zorundadır.

İlginizi Çekebilir