2020 yılı e-İrsaliye Zorunluluğu

2020 Yılı e-İrsaliye Zorunluluğu (15.04.2019)

e-İrsaliye Uygulaması’na zorunlu geçiş tarihi yeniden ertelendi.

Daha önce 1.7.2019 olarak belirtilen zorunlu geçiş tarihi 1.1.2020 olarak revize edildi.

Yeni yayımlanan taslak tebliğ ile e-İrsaliye Uygulaması’na geçiş yapan mükelleflerin düzenleyecekleri tüm irsaliyelerin, e-İrsaliye olarak düzenlenmesinin önü açıldı. Daha önce yayımlanan taslak tebliğlerde e-İrsaliye Uygulaması’na geçiş yapan mükellefler, sadece kendi aralarında yapacakları mal sevkiyatları için e-İrsaliye kullanabiliyordu..

Kimler e-İrsaliye Uygulaması’na Geçmek Zorunda?

2018 yılı cirosu 25 Milyon TL ve üstü olan tüm mükellefler, en geç 1.1.2020 tarihine kadar e-İrsaliye Uygulaması’na geçiş yapmak zorundadır.

 

15.04.2019 tarihinde yayımlanan taslak tebliğde şu ifadelere yer verilmiştir:

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmaları ve düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye Uygulaması kapsamında “e-İrsaliye” olarak düzenlemeleri ve uygulama kapsamındaki mükelleflerden e-İrsaliye olarak almaları zorunludur.

1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler,

2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,

3- 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler,

4- 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler,

5- e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,

6- Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,

7- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi

Yukarıda belirtilen mükellefler, e-İrsaliye Uygulamasına (e-İrsaliye uygulamasına dahil olma koşulları arasında e-Fatura uygulamasına da dahil olunma zorunluluğu bulunduğu için aynı zamanda e-Fatura uygulamasına ) ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını 1/1/2020 tarihine kadar tamamlayarak e-İrsaliye Uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve
kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları zorunludur.

Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen veya sevk irsaliyelerini tebliğin III-3.bölümünde belirtilen zorunlu haller dışında elektronik ortamda e-İrsaliye olarak düzenlemeyen (matbu kağıt irsaliye olarak düzenleyen dahil) mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen hükümler uygulanır.

 

Başkanlık tarafından 15.04.2019 tarihinde yayımlanan taslak tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

İlginizi Çekebilir