YENİ NESİL ÖKC MUAFİYETİ VE E-ARŞİV UYGULAMASI

 Perakende olarak mal satışında ve hizmet ifasında bulunan mükelleflerin, fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların (ÖKC) yerine, mükelleflerin 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatının tutarı, kullanmakta oldukları ÖKC’lerin niteliği ve faaliyet alanları dikkate alınarak kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

“Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları”  kullanan mükellefler için YN ÖKC kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin YN ÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla 1/1/2018 tarihinden itibaren eski nesil ödeme kaydedici cihazlar yerine YN ÖKC’leri kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

 20 ve üzeri ÖKC’ ye sahip mükellefler için aşağıda anlatılan şartlar ile YN ÖKC kullanım muafiyeti sağlanmıştır.

30.09.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 483 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’ne göre;

… mevcut eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanmaya devam etme koşullarının belirlenmesi, bütün satışlarına elektronik ortamda fatura düzenleyen mükelleflere belli koşulları sağlamaları kaydıyla YN ÖKC kullanımından muafiyet sağlanması ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na elektronik ortamda bildirilmesi usulü, mükelleflerce kullanılan YN ÖKC’lerin veya bu cihazlara haricen bağlanacak banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarının ödeme onayı (provizyon) alma işlemleri ile ÖKC’lerin kullanım ve uygulamalarına ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir.

Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilenler 

a) 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması,

b) 2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,

c) 2016 yılı bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması.

 Toplam 20 ve üzerinde ÖKC’ye sahip olan mükellefler yukarıdaki şartlardan en az ikisini sağlıyor ise ve e-Fatura’nın yanında e-Arşiv Uygulamasına da geçmesi halinde, ÖKC cihazlarının mali hafızaları dolana kadar ya da ÖKC cihaz alım tarihi itibari ile 10 yıl boyunca kullanmaya devam edebileceklerdir.