Tercih bildiriminde kimler bulunmak zorundadır?

Faaliyetlerinde Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC-Yazarkasa) kullanmakta olan mükellefler hangi yöntemle Gelir İdaresi Başkanlığına ÖKC Mali Rapor bilgisini (söz konusu bilgi sadece ÖKC’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir) bildireceklerini elektronik ortamda GİB iletmek üzere Tercih Ekranına girerek yöntem tercihi bildirimlerini gerçekleştirmek zorundadır.

Faaliyetlerinde ÖKC kullanmayan mükelleflerin tercih bildiriminde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda Bildirilmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, eski nesil ÖKC’lerden sadece bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisi bildirilecektir.

ÖKC Z raporlarının ayrı ayrı bildirimi yerine, ÖKC ve AYLIK dönem bazında olmak üzere sadece ÖKC den gerçekleştirilen toplam satış tutarı ve toplam KDV tutarının bildirimi yeterli bulunmaktadır.

ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda Bildirimin Süresi Nedir?

Gelir Ġdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, sadece eski nesil ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisi ilgili aya ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar, tercih edilmiş bildirim yöntemi ile GĠB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

1/1/2019 tarihinden sonra başlayacak bildirim yükümlülüğü hangi TİP ÖKC’ler içindir?

1/1/2019 tarihinden itibaren; Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, sadece ESKİ NESİL ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışlarına ait mali bilgiler (söz konusu bilgi sadece ÖKC’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir.) bildirilecektir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan farklı olarak, bilgisayar tabanlı ve GĠB ile bağlı bulundukları ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla güvenli internet hatları üzerinden iletişim kurabilen ve elektronik ortamda bilgi iletebilen teknik ve fonksiyonel özelliklere haiz olması ve ÖKC TSM Merkezlerinin de temel fonksiyonlarının yeni nesil ÖKC’lerden temin edilen bilgileri GĠB’e iletme görevinin bulunması nedeniyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin (aylık satış raporu ile) ÖKC TSM Merkezleri tarafından GĠB bilgi sistemlerine iletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, mezkûr Tebliğ ve bu kılavuzda belirtilen yöntemlerden biri ile ÖKC mali raporlarına ait bildirim yükümlülüğü esas olarak, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirilmesine yöneliktir.

Bununla birlikte, işletmelerinin teknik ve altyapı sorunlarının mevcudiyeti nedeniyle ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleşen satış bilgilerini GİB’e iletemeyecek durumda olan mükelleflerden, teknik ve altyapı sorunlarının niteliğini tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte Başkanlığımıza yazılı müracaat eden, bu  durumu ÖKC firmasına ve Başkanlığımıza yazılı olarak bildirip Başkanlığımızdan izin alan mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin ÖKC’lerden aylık dönem bazında gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri de Gelir İdaresi Başkanlığı’na ÖKC TSM Merkezi dışında kalan diğer yöntemlerden tercih edeceği yöntemden (“e-Arşiv” üzerinden veya “İnternet Vergi Dairesi” uygulamaları üzerinden seçeneğinin Başkanlığa yapılan yazı müracaatta bildirilmesi gerekmektedir.) biri ile bildirilmesi mümkündür. Bu şekilde, YN ÖKC’lere ait mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri dışındaki bir yöntemle GİB’e bildirme izni alan mükellefler, Başkanlıktan izin aldıkları hususunu (ÖKC TSM Merkezi üzerinden bilgi iletmeyecek ÖKC’lerin marka, model, sicil no’larını da belirterek), sahip oldukları her bir ÖKC üreticilerine ayrı ayrı olmak üzere yazılı olarak bildirmeleri de gerekmekte olup söz konusu yeni nesil ÖKC’lere ilişkin Başkanlık tarafından talep edilen mali bilgilerin elektronik
ortamda bildirilmesi yükümlülüğü ÖKC TSM Merkezleri yerine mükellefe ait olacaktır.

ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik OrtamdaBildirilmesi Gereken AYLIK SATIŞ TUTARI ve KDV Bilgileri ÖKC’den Nasıl Temin Edilecektir?

Bildirime konu edilmesi gereken ÖKC Mali Bilgileri esas itibariyle; ÖKC bazında ve bir aylık dönem içinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileridir.

Bu bilgilerin temininde aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri kullanılmak suretiyle elde edilmesi mümkündür.
a) Kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazlardan alınan “ÖKC Günlük Z Raporları”nda yer alan bilgilerin konsolide edilmesi(toplanması) suretiyle aylık döneme ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” hesaplanarak ÖKC Mali Raporuna dahil edilebilir.

b) Kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazlardan alınan aylık döneme ait “Mali Hafıza Raporları”nda (Mali hafıza raporunun alınması aşamasında başlangıç tarihi olarak ilgili ayın ilk günü, bitiş tarihi olarak ta ilgili ayın son gününün girilmesi suretiyle) yer alan bilgilerden ilgili aya ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileri ÖKC Mali Raporuna dahil edilebilir.

c) Ödeme Kaydedici Cihazların kurumsal ERP sistemleri ile entegre bir şekilde kullanmakta olan işletmelerde, ÖKC den düzenlenen her fişe ait satış bilgilerinin ERP sisteminde de takip edilmesi mümkün olduğundan, ilgili ERP sistemlerinden aylık döneme ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileri temin edilerek ÖKC Mali Raporuna dahil edilebilir. Bu suretle ERP sistemlerinde temin edilen bu verilerin ÖKC’lerde kayıt altında olan verilerle aynı olmasından ve doğruluğundan doğan sorumluluk mükelleflere ait olacaktır.

ÖKC Mali Raporları GİB’e Hangi Süre İçinde Bildirilecektir?

ÖKC (Z) Raporlarına ait mali bilgiler Aylık dönemler bazında olmak üzere ve tercih edilen bildirim yöntemiyle, ilgili olduğu aya ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme süresi içinde GİB’e elektronik olarak gönderilmelidir.

Mevzuat hakkında GİB tarafından hazırlanan dokümana ulaşmak için tıklayınız.